Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tail
/teil/
Jump to user comments
danh từ
 • đuôi (thú vật, chim, cá...)
  • to wag the tail
   vẫy đuôi
 • đuôi, đoạn cuối, đoạn chót
  • the tail of a kite
   đuôi diều
  • the tail of a comet
   đuôi sao chuổi
  • the tail of a coat
   đuôi áo, vạt áo sau
  • the tail of a procession
   đuôi đám rước
  • the tail of one's eye
   đuôi mắt
  • the tail of the class
   học trò bét lớp
  • the tail of a storm
   rớt bão
 • đoàn tuỳ tùng
 • bím tóc bỏ xoã sau lưng
 • đít, đằng sau (xe...)
  • to walk at the tail of a cart
   theo sau xe bò
 • (số nhiều) mặt sấp (đồng tiền)
  • head(s) or tail(s)
   ngửa hay sấp
 • (số nhiều) (thông tục) (như) tail-coat
IDIOMS
 • to look at someone out of the tail of one's eyes
  • liếc ai
 • to put (have) one's tail between one's legs
  • sợ cụp đuôi
  • lấy làm xấu hổ, hổ thẹn
 • to turn tail
  • chuồn mất, quay đít chạy mất
 • to twist someone's tail
  • quấy rầy ai, làm phiền ai
động từ
 • thêm đuôi, gắn đuôi vào
 • ngắt cuống (trái cây)
 • (+ in) đặt (xà nhà, rui, kèo) vào tường; cột vào
 • (+ on to) buộc vào, nối vào
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) theo sát, bám sát gót (kẻ tình nghi...)
IDIOMS
 • to tail after
  • theo sát gót; theo đuôi
 • to tail away (off)
  • tụt hậu, tụt lại đằng sau
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhỏ dần đi, bé dần đi
   • the noise tailed away
    tiếng động nhỏ dần đi
 • to tail up
  • cắm mũi xuống (máy bay); nổi đuôi lên (cá)
  • nối đuôi nhau (đi vào)
 • to tail up and down stream
 • to tail to the tide
  • bập bềnh theo nước thuỷ triều
Related search result for "tail"
Comments and discussion on the word "tail"