Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
tall
/tɔ:l/
Jump to user comments
tính từ
 • cao
  • how tall is he?
   nó cao bao nhiêu?
  • a tall man
   một người cao
 • (từ lóng) phóng đại, không thật, khó tin, khoác lác, ngoa
  • tall story
   chuyện khó tin, chuyện nói khoác
  • tall talk
   lời nói khoác lác
  • tall order
   nhiệm vụ quá nặng, nhiệm vụ khó thực hiện; sự đòi hỏi quá cao
phó từ
 • ngoa, khoác lác, khoe khoang
  • to talk tall
   nói ngoa, nói khoác, nói khoe khoang
Related search result for "tall"
Comments and discussion on the word "tall"