Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tile
/tail/
Jump to user comments
danh từ
 • ngói (để lợp nhà)
 • đá lát; ca rôi, gạch vuông
 • (thân mật) mũ chóp cao
IDIOMS
 • to have a tile loose
  • (xem) loose
 • on the tiles
  • (nghĩa bóng) đang trác táng
ngoại động từ
 • lợp ngói
 • lát đá; lát gạch vuông
  • tiled floor
   sàn lát gạch vuông
 • bắt phải giữ bí mật
Related search result for "tile"
Comments and discussion on the word "tile"