Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
terre
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • đất
  • Jeter par terre
   vứt xuống đất
  • Motte de terre
   hòn đất
  • Terre fertile
   đất màu mỡ
  • Terres à blé
   đất trồng lúa mì
  • Prise de terre
   dây đất (rađiô)
  • Terre à briques
   đất làm gạch
  • Mourir en terre étrangère
   chết ở đất khách
 • đất đai, ruộng đất
  • Vivre dans ses terres
   sống trên đất đai của mình
  • Propriétaire de terres
   chủ ruộng đất
 • quả đất{{terre}}
 • thế gian, đời; thế giới
  • Vivre sur terre
   sống trên đời
 • (hàng không) mặt đất
 • (hàng hải) đất liền
  • armée de terre
   lục quân
  • avoir les deux pieds sur terre
   (thân mật) sống trên đời
  • battre quelqu'un à terre
   đánh người đã thất thế
  • biens de la terre
   mùa màng của cải ở thế gian
  • charbon de terre
   than đá
  • chercher quelqu'un par mer et par terre
   tìm ai khắp mọi nơi
  • en pleine terre
   trồng ngay ở đất (không trồng trong chậu)
  • entre ciel et terre
   xem ciel
  • entre deux terres
   dưới mặt đất
  • Couper un arbre entre deux terres
   chặt một cây ở dưới mặt đất
  • être sous terre
   chết đã chôn rồi
  • mettre pied à terre
   xem mettre
  • mettre quelqu'un à terre
   quật ngã ai làm cho ai không ngóc đầu lên được nữa
  • mettre quelqu'un en terre
   mai táng ai
  • que la terre lui soit légère
   xem léger
  • remuer ciel et terre
   xem remuer
  • revenir sur terre
   trở lại với thực tế, không viễn vông nữa
  • sur terre
   xem sur
  • tant que la terre pourra nous porter
   đi xa đến đâu cũng được
  • terre-à-terre
   tầm thường
  • terre cuite
   đất nung
  • terre ferme
   xem ferme
  • terre glaise
   xem glaise
  • terre promise
   xem promis
  • terre sainte
   đất thánh, thánh địa
  • terres rares
   kim loại đất hiếm
  • terre végétale
   đất mùn cây
  • terre vierge
   đất hoang
  • toucher terre
   (hàng hải) vào bờ
  • toute la terre
   khắp mọi người
  • Connu de toute la terre
   mọi người đều biết
  • ventre à terre
   xem ventre
  • vouloir rentrer sous terre; vouloir être à cent pieds sous terre
   xấu hổ quá chỉ muốn chui xuống đất
Related search result for "terre"
Comments and discussion on the word "terre"