Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
tournant
Jump to user comments
tính từ
 • quay
  • Pont tournant
   cầu quay quanh co
  • Rues tournantes
   đường phố quanh co
  • escalier tournant
   cầu thang xoáy ốc
  • grève tournante
   cuộc bãi công quay vòng
  • mouvement tournant
   (quân sụ) vận động bọc hậu
danh từ giống đực
 • chỗ vòng, chỗ ngoặt
  • Tournant d'une route
   chỗ ngoặt của con đường
 • (nghĩa bóng) bước ngoặt
  • Les tournants de l'histoire
   những bước ngoặc của lịch sử
  • attendre quelqu'un au tournant
   chờ dịp trả thù ai
  • rattraper quelqu'un au tournant
   trả thù ai khi có dịp
Related search result for "tournant"
Comments and discussion on the word "tournant"