Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
trame
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (ngành dệt) sợi ngang, sợi khổ
  • Trame d'accrochage
   sợi ngang để nối
  • Trame de dessus/trame de dessous
   sợi ngang trên (thoi trên) / sợi ngang dưới (thoi dưới)
  • Trame d'endroit/trame d'envers
   sợi ngang mặt phải/sợi ngang mặt trái (vải)
  • Trame quadrillée
   mành ô vuông
  • Trame trichrome
   mành ba màu
 • (nhiếp ảnh) tấm lưới
 • lưới
  • Trame pulmonaire
   (giải phẫu) lưới phổi
 • (nghĩa bóng) nền, lõi
  • La trame de l'histoire
   cái nền của lịch sử
 • (từ cũ; nghĩa cũ) âm mưu
  • Ourdir une trame odieuse
   chuẩn bị một âm mưu bỉ ổi
Related search result for "trame"
Comments and discussion on the word "trame"