Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
terme
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • hạn, thời hạn, kỳ hạn
  • Le terme de paiement est échu
   hạn trả đã đến
  • à court terme
   ngắn hạn
  • à long terme
   dài hạn
  • Enfant né avant terme
   trẻ sinh trước kỳ hạn, trẻ đẻ non
 • tiền trả từng kỳ hạn
 • sự thanh toán từng kỳ hạn (hối phiếu)
 • (văn học) đoạn cuối, lúc kết thúc
  • Au terme de la vie
   lúc kết thúc cuộc đời, lúc chết
 • (số nhiều) quan hệ (xã hội)
  • Être en bons termes avec ses voisins
   có quan hệ tốt với hàng xóm
 • (ngôn ngữ học) từ ngữ
 • (số nhiều) lời lời lẽ
  • Parler de quelqu'un en mauvais termes
   nói về ai bằng những lời chê
  • Peser ses termes
   đắn đo lời lẽ
 • (ngôn ngữ học) phần (của mệnh đề)
 • (toán học) số hạng
 • (kiến trúc) tượng đế
  • à terme
   chịu trả theo kỳ hạn (mua bán)
  • Vente à terme
   bán chịu trả theo kỳ hạn
  • aux termes de
   theo ngôn từ
  • Aux termes du contrat
   theo ngôn từ trong bản giao kèo
  • En d'autres termes
   nói cách khác
  • en propres termes
   chính với những lời như thế
  • en termes propres
   với những lời lẽ thích đáng
  • être planté comme un terme
   đứng trơ như ông phỗng
  • moyen terme
   giải pháp trung gian
  • terme de comparaison
   vế so sánh, cái để so sánh
  • terme de rigueur
   kỳ hạn cuối cùng
  • Thermes.
Related words
Related search result for "terme"
Comments and discussion on the word "terme"