Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
twerp
/twə:p/ Cách viết khác : (twerp) /twə:p/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ lóng) đồ ti tiện, kẻ đáng khinh
  • người khờ dại
Related words
Related search result for "twerp"
Comments and discussion on the word "twerp"