Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vernacular
/və'nækjulə/
Jump to user comments
tính từ
 • bản xứ, mẹ đẻ (ngôn ngữ)
 • viết bằng tiếng mẹ đẻ, viết bằng tiếng địa phương
  • vernacular papers
   các báo tiếng mẹ đẻ
 • địa phương (bệnh tật, tên cây...)
  • vernacular disease
   bệnh địa phương
danh từ
 • tiếng bản xứ, tiếng mẹ đẻ, thổ ngữ
  • to be translated into the vernacular
   được dịch sang tiếng bản xứ
 • tiếng riêng, tiếng lóng (của một nghề)
  • the vernacular of the stage
   tiếng riêng của ngành sân khấu
Related words
Related search result for "vernacular"
Comments and discussion on the word "vernacular"