Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cant
/kænt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nghiêng; độ nghiêng; mặt nghiêng
  • the wall has a decided cant about it
   bức tường trông nghiêng hẳn
 • sự xô đẩy làm nghiêng
nội động từ
 • nghiêng, xiên
 • (hàng hải) xoay mũi, trở mũi; đi xiên (so với hướng đã định)
ngoại động từ
 • làm nghiêng, lật nghiêng
  • to cant a ccask
   lật nghiêng một cái thùng
  • to cant over
   lật úp
 • gọt hớt cạnh, gọt xiên cạnh, hớt nghiêng
  • to cant off a corner
   hớt cạnh
 • đẩy sang bên; ném sang bên
danh từ
 • lời giả dối, lời đạo đức giả, lời nói thớ lợ
 • tiếng lóng nhà nghề; tiếng lóng
  • thieves cant
   tiếng lóng của bọn ăn cắp
 • lời nói công thức, lời nói sáo; lời nói rỗng tuếch
 • lời nói màu mè, lời nói điệu bộ; lời nói cường điệu
nội động từ
 • nói giả dối, nói thớ lợ
 • nói lóng
 • nói sáo, nói công thức; nói rỗng tuếch
 • nói màu mè
tính từ
 • giả dối, đạo đức giả, thớ lợ (lời nói)
 • lóng (tiếng nói)
 • sáo, công thức; rỗng tuếch (lời nói)
 • màu mè, điệu bộ, cường điệu (lời nói)
Related search result for "cant"
Comments and discussion on the word "cant"