Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vulgar
/'vʌlgə/
Jump to user comments
tính từ
 • thông thường, thường, thông tục
  • vulgar superstitions
   những sự mê tín thông thường (thường gặp)
 • thô bỉ, thô tục
  • vulgar manners
   cử chỉ thô bỉ
  • vulgar words
   lời nói thô tục
IDIOMS
 • the vulgar era
  • kỷ nguyên Cơ đốc
 • the vulgar tongue
  • tiếng nói dân tộc (đối lại với tiếng La tinh)
danh từ
 • the vulgar quần chúng, thường dân
Related search result for "vulgar"
Comments and discussion on the word "vulgar"