Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
version
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bài tập dịch xuôi; bài dịch (cho học sinh làm)
 • bản dịch, bản
  • Version vietnamienne de la bible
   bản dịch kinh thánh ra tiếng Việt
  • Film en version originale
   phim theo bản tiếng nước gốc
  • Film en version étrangère
   phim theo bản tiếng nước ngoài
 • cách giải thích, cách thuật lại
  • Selon la version du témoin
   theo cách thuật lại của người chứng
 • (y học) thủ thuật xoay thai
  • Version céphalique
   thủ thuật xoay đầu thai
Related search result for "version"
Comments and discussion on the word "version"