Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
very
/'veri/
Jump to user comments
tính từ
 • thực, thực sự
  • in very deed
   thực ra
 • chính, ngay
  • in this very room
   ở chính phòng này
  • he is the very man we want
   anh ta chính là người chúng ta cần
  • in the very middle
   vào chính giữa
  • on that very day
   ngay ngày ấy
 • chỉ
  • I tremble at the very thought
   chỉ nghĩ đến là là tôi đã rùng mình
phó từ
 • rất, lắm, hơn hết
  • very beautiful
   rất đẹp
  • of the very best quality
   phẩm chất tốt hơn hết
  • at the very latest
   chậm lắm là, chậm nhất là
  • very much better
   tốt hơn nhiều lắm
  • the question has been very much disputed
   vấn đề đã bàn cãi nhiều lắm
 • chính, đúng, ngay
  • on the very same day
   ngay cùng ngày; cùng đúng ngày đó
  • I bought it with my very own money
   tôi mua cái đó bằng chính tiền riêng của tôi
Related words
Related search result for "very"
Comments and discussion on the word "very"