Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
vary
/'veəri/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho khác nhau, thay đổi, biến đổi
  • to vary the diet
   thay đổi chế độ ăn uống
nội động từ
 • thay đổi, biến đổi, đổi khác
  • to vary from day to day
   thay đổi mỗi ngày một khác
 • khác nhau với, khác với
  • this edition varies a little from the first one
   bản in này khác với bản in lần thứ nhất một chút
 • bất đồng
  • opinions vary on this point
   ý kiến bất đồng ở điểm này
 • (toán học); (vật lý) biến thiên
 • (âm nhạc) biến tấu
Related words
Related search result for "vary"
Comments and discussion on the word "vary"