Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
viril
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) nam giới
 • trai tráng
  • Âge viril
   tuổi trai tráng
 • hùng tráng; rắn rỏi
  • Attitude virile
   thái độ hùng tráng
  • Résolution virile
   quyết tâm rắn rỏi
  • membre viril
   (từ cũ, nghĩa cũ) dương vật
  • toge virile
   (sử học) áo tráng niên (cổ La Mã)
Related words
Related search result for "viril"
Comments and discussion on the word "viril"