Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
vivid
/'vivid/
Jump to user comments
tính từ
 • chói lọi, sặc sỡ (màu sắc, ánh sáng)
  • vivid light
   ánh sáng chói lọi
  • vivid colour
   màu sắc sặc sỡ
 • đầy sức sống (người)
 • sinh động, mạnh mẽ, sâu sắc
  • a vivid description
   một bài mô tả sinh động
  • a vivid recollection of some event
   nhớ lại một sự kiện một cách sâu sắc
Related words
Related search result for "vivid"
Comments and discussion on the word "vivid"