Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
wept
/wi:p/
Jump to user comments
nội động từ wept
 • khóc
  • to weep bitterly
   khóc thm thiết
  • to weep for joy
   khóc vì vui sướng, sướng phát khóc
 • có cành rủ xuống (cây)
 • chy nước, ứa nước
  • the sore is weeping
   vết đau chy nước
  • the rock is weeping
   đá đổ mồ hôi
ngoại động từ
 • khóc về, khóc than về, khóc cho
  • to weep one's sad fate
   khóc cho số phận hẩm hiu của mình
  • to weep out a farewell
   nghẹn ngào thốt ra lời tạm biệt
  • to weep away the time
   lúc nào cũng khóc lóc
  • to weep the night away
   khóc suốt đêm
  • to weep one's heart out
   khóc lóc thm thiết
  • to weep oneself out
   khóc hết nước mắt
 • rỉ ra, ứa ra
Related search result for "wept"
Comments and discussion on the word "wept"