Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
what
/w t/
Jump to user comments
đại từ nghi vấn
 • gì, thế nào
  • what is he like?
   nó như thế nào?
  • what's the matter?
   cái gì thế?
  • what's your name?
   tên anh là gì?
 • sao, vậy thì sao
  • so what?
   như vậy thì làm cái gì?, như vậy thì nghĩ làm sao?
  • well, what of it?
   ừ, thế thì đ làm sao?
IDIOMS
 • what about?
  • có tin tức gì về... không?
  • anh nghĩ sao?
   • what about a cup of tea?
    làm chén nước trà nhé, anh nghĩ sao?
 • what...for?
  • (xem) for
 • what ever for?
  • nhưng tại sao chứ?
 • what if?
  • nếu... thì sao?
   • what if he refuses to answer?
    nếu nó từ chối không tr lời thì sao?
 • what not?
  • gì? gì nữa?
 • what of?
  • ra sao?, thế nào?
   • what of that?
    cái đó ra sao?
 • what then?
  • rồi sao?
đại từ cm thán
 • biết bao!, làm sao!
  • what he has suffered!
   nó đau khổ biết bao!
đại từ quan hệ
 • cái mà, điều mà, người mà, cái gì
  • he obtained what he needed
   nó được cái mà nó cần
  • what he did, he did well
   nó đ làm việc gì thì đều làm tốt
  • happen what may
   dù xy ra cái gì, dù ở trong hoàn cnh nào đi nữa
IDIOMS
 • and what have you
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) và tất c những cái gì khác cùng một loại như thế
 • and what not
  • và gì gì nữa; vân vân
 • but what
  • (thông tục) trừ cái mà, mà... không
   • there wasn't a day but what it rained
    chẳng có ngày nào mà không mưa
   • he had no weapons but what he carried with him
    nó không có một thứ vũ khí nào khác ngoài cái mà nó mang
 • I know what
  • (thông tục) tôi có một ý kiến mới
 • I'll tell you what
  • tôi sẽ cho anh rõ sự thật; tôi sẽ chỉ cho anh nên làm thế nào
 • to know what's what
  • có trí suy xét, biết cái hay cái dở; biết rõ sự tình
 • not but what
  • (xem) but
 • what though
  • (xem) though
 • what with...and what with...
  • một là vì... hai là vì...; do một bên thì... một bên thì; phần thì... phần thì...
tính từ
 • nào?, gì?
  • what new?
   tin tức gì?
  • what books have you read?
   anh đ đọc những sách nào?
 • biết bao!, làm sao!
  • what an intelligent boy he is!
   đứa bé mới thông minh làm sao!
  • what a queer idea!
   ý kiến kỳ quặc làm sao!
  • what a beautiful view
   cnh đẹp làm sao
 • nào, mà
  • I don't know by what train I shall go
   tôi chưa biết sẽ đi xe lửa nào
  • I shall incur what expenses will be necessary
   tôi sẽ gánh tất c những món tiêu cần thiết
Related search result for "what"
Comments and discussion on the word "what"