Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
will
/wil/
Jump to user comments
danh từ
 • ý chí, chí, ý định, lòng
  • will can conquer habit
   ý chí có thể chế ngự thói quen
  • strong will
   ý chí mạnh mẽ
  • lack of will
   sự thiếu ý chí
  • free will
   tự do ý chí
  • it is my will that...
   ý tôi muốn rằng...
  • where there's a will there's a way
   (tục ngữ) có chí thì nên
 • sự hăng say; sự quyết chí, sự quyết tâm
  • to work with a will
   làm việc hăng say
  • a will that overcomes all difficulties
   quyết tâm khắc phục mọi khó khăn
 • nguyện vọng, ý muốn; ý thích
  • against one's will
   trái ý mình
  • at one's will and pleasure
   tuỳ ý mình
  • of one's free will
   hoàn toàn do ý muốn của mình
  • at will
   theo ý muốn, tuỳ ý
  • to have one's will
   đạt ý muốn, toại nguyện
 • (pháp lý) tờ di chúc, chúc thư
  • to make one's will
   làm chúc thư
  • last will and testament
   di mệnh, di chúc
ngoại động từ willed
 • tỏ ý chí; có quyết chí
 • định
  • Heaven willed it
   trời đ định như thế
 • buộc, bắt buộc
  • to will oneself
   tự buộc phi
 • (pháp lý) để lại bằng chức thư
động từ would
 • muốn
  • do as you will
   anh cứ làm theo như ý anh muốn
 • thuận, bằng lòng
  • I hope you will sing
   tôi hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng hát
 • thường vẫn
  • he would go for a walk every morning
   nó thường vẫn dạo chi mỗi sáng
 • nếu, giá mà, ước rằng
  • would I were in good health
   giá mà tôi khoẻ
 • phi, tất nhiên; ắt là, hẳn là, chắc là
  • boys will be boys
   con trai thì tất nhiên vẫn là con trai
  • and that will be his son with him
   hẳn là con ông ta đang đi với ông ta
 • nhất định sẽ
  • accident will happen
   tai nạn nhất định sẽ xy ra
 • sẽ (tưng lai)
  • I know he will change his mind
   tôi biết rằng nó sẽ thay đổi ý kiến
 • có thể
  • the next stop will be Haiduong, I suppose
   tôi cho rằng ga sắp đến có thể là Hi dưng
Related words
Comments and discussion on the word "will"