Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
wall
/wɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • tường, vách
  • blank wall
   tường liền không cửa; tường không trang trí
  • a wall of partition
   vách ngăn
 • thàn, thành luỹ, thành quách
  • the Great Wall of China
   vạn lý trường thành
  • within the wall
   ở trong thành
  • without the wall
   ở ngoại thành
  • a wall of bayonets
   (nghĩa bóng) một bức thành lưỡi lê
 • lối đi sát tường nhà trên hè đường
  • to give somebody the wall
   nhường lối đi sát bờ tường trên hè đường cho ai; nhường lối đi tốt cho ai; nhường bước cho ai
  • to take the wall of
   tranh lấy lối đi tốt của
 • rặng cây ăn quả dựa vào tường; bức tường có cây ăn quả dựa vào
 • (địa lý,địa chất) vách ngoài vỉa
 • (giải phẫu) thành
  • wall of the heart
   thành tim
IDIOMS
 • to go to the wall
  • bị gạt bỏ
  • bị phá sản, khánh kiệt; thất bại
 • to push (drive) somebody to the wall
  • dồn ai vào chân tường, dồn ai vào thế bí
 • to run one's head against a wall
  • húc đầu vào tường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to see through brick wall
  • (xem) see
 • walls have ears
  • (xem) ear
 • the weakest goes to the wall
  • khôn sống vống chết
 • with one's back against (to) the wall
  • (xem) back
ngoại động từ
 • xây tường bao quanh, xây thành bao quanh
IDIOMS
 • to wall in
  • xây tường xung quanh
 • to wall off
  • ngăn bằng một bức tường
 • to wall up
  • xây bịt lại
   • to wall up an aperture
    xây bịt một lỗ hổng
Related words
Related search result for "wall"
Comments and discussion on the word "wall"