Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
well
/wel/
Jump to user comments
nội động từ
 • (+ up, out, forth) phun ra, vọt ra, tuôn ra (nước, nước mắt, máu)
  • tears welled from he eyes; tears welled up in her eyes
   nước mắt cô ta tuôn ra
phó từ better; best
 • tốt, giỏi, hay
  • to work well
   làm việc giỏi
  • to sing well
   hát hay
  • to sleep well
   ngủ tốt (ngon)
  • very well
   tốt lắm, hay lắm, giỏi lắm, được lắm
  • to treat someone well
   đối xử tốt với ai
  • to think well of someone
   nghĩ tốt về ai
  • to speak well of someone
   nói tốt về ai
  • to stand well with someone
   được ai quý mến
  • well done!
   hay lắm! hoan hô!
  • well met!
   ồ may quá, đang muốn gặp anh đấy!
 • phong lưu, sung túc
  • to live well in...
   sống sung túc (phong lưu) ở...
  • to do well
   làm ăn khấm khá phát đạt
  • to be well off
   phong lưu, sung túc
 • hợp lý, chính đáng, phi, đúng
  • you may well say so
   anh có thể nói như thế được lắm
  • he did well to return it
   nó đem tr lại cái đó là phi lắm
 • nhiều
  • to stir well
   xáo động nhiều
  • to be well on in life
   không còn trẻ nữa, đ luống tuổi rồi
 • kỹ, rõ, sâu sắc
  • to know someone well
   biết rõ ai
  • rub it well
   h y cọ thật kỹ cái đó
  • the aggressors ought to be well beaten before they give up their scheme
   phi đánh cho bọn xâm lược một
IDIOMS
 • as well
  • cũng, cũng được, không hại gì
   • you can take him as well
    anh có thể đưa nó đi với
   • you may as well begin at once
    anh có thể bắt đầu ngay cũng được
 • as well as
  • như, cũng như, chẳng khác gì
   • by day as well as by night
    ngày cũng như đêm
  • và còn thêm
   • we gave him money as well as food
    chúng tôi cho nó tiền và còn thêm cái ăn nữa
 • pretty well
  • hầu như
tính từ better; best
 • tốt; tốt lành
  • things are well with you
   anh được mọi sự tốt lành; mọi việc của anh đều ổn c
 • tốt, hay, đúng lúc, hợp thời, nên, cần
  • it's well that you have come
   anh đến thật là tốt
  • it would be well to start early
   có lẽ nên ra đi sớm
 • khoẻ, mạnh khoẻ, mạnh giỏi
  • to feel quite well
   cm thấy rất khoẻ
  • to get well
   đ khỏi (người ốm)
 • may, may mắn
  • it was well for him that nobody saw him
   may mà không ai thấy nó
IDIOMS
 • it's (that's) all very well but...
  • (mỉa mai) hay đấy, nhưng...
thán từ
 • quái, lạ quá
  • well, who would have thought it would happen?
   quái!, ai nào có tưởng là việc ấy có thể xy ra được?
 • đấy, thế đấy
  • well, here we are at last
   đấy, cuối cùng chúng ta đ đến đây
 • thế nào, sao
  • well what about it?
   thế nào, về điểm ấy thì nghĩ sao?
  • well then?
   rồi sao?
 • thôi, thôi được, thôi nào; nào nào; thôi thế là
  • well, such is life!
   thôi, đời là thế well
  • wellm it may be true!
   thôi được, điều đó có thể đúng!
  • well, well!, don't cry!
   thôi nào đừng khóc nữa!
 • được, ừ
  • very well!
   được!, ừ!, tốt quá!
 • vậy, vậy thì
  • well, as I was saying...
   vậy, như tôi vừa nói, ...
danh từ
 • điều tốt, điều hay, điều lành, điều thiện
  • to wish someone well
   chúc ai gặp điều tốt lành
IDIOMS
 • to let well alone
  • đ tốt rồi không phi xen vào nữa; đừng có chữa lợn lành thành lợn què
danh từ
 • giếng (nước, dầu...)
  • to bore a well
   khoan giếng
  • to sink a well
   đào giếng
 • (nghĩa bóng) nguồn (cm hứng, hạnh phúc)
 • (kiến trúc) lồng cầu thang
 • lọ (mực)
 • (hàng hi) khoang cá (trong thuyền đánh cá); buồng máy bm (trên tàu)
 • chỗ ngồi của các luật sư (toà án)
 • (hàng không) chỗ phi công ngồi
 • (địa lý,địa chất) nguồn nước, suối nước
 • (ngành mỏ) hầm, lò
Comments and discussion on the word "well"