Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
zone
/zoun/
Jump to user comments
danh từ
 • (địa lý,địa chất) đới
  • the torrid zone
   đới nóng, nhiệt đới
  • the temperate zone
   đới ôn hoà, ôn đới
  • the frigid zone
   đới lạnh, hàn đới
 • khu vực, miền; vùng
  • within the zone of submarine activity
   trong khu vực hoạt động của tàu ngầm
  • the zone of influence
   khu vực ảnh hưởng
  • the zone of operations
   khu vực tác chiến
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng
ngoại động từ
 • chia thành đới, chia thành khu vực, quy vùng
  • to zone a district for industry
   quy vùng một khu để xây dựng công nghiệp
Related words
Related search result for "zone"
Comments and discussion on the word "zone"