Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
échauffer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm nóng lên
  • Course qui échauffe le corps
   cuộc chạy làm nóng người
  • La poule échauffe ses petits
   gà mái ủ nóng gà con
 • làm cho hấp hơi
 • (nghĩa bóng) kích thích, làm cho hăng hái
  • échauffer les oreilles à quelqu'un; échauffer la bile à quelqu'un
   làm cho ai nóng tai lên, làm cho ai phát cáu
Related words
Related search result for "échauffer"
Comments and discussion on the word "échauffer"