Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
humain
Jump to user comments
tính từ
 • xem homme
  • Le corps humain
   cơ thể người
  • Le genre humain
   loài người, nhân loại
  • Anatomie humaine
   giải phẫu người
  • C'est une réaction très humaine
   đó là một phản ứng rất con người
 • nhân đạo
  • Geste généreux et humain
   cử chỉ hào hiệp và nhân đạo
  • sciences humaines
   khoa học nhân văn
danh từ giống đực
 • tính người, bản chất con người
  • Surpasser l'humain
   vượt lên trên bản chất con người
 • (số nhiều, (văn học)) loài người
  • Le monde et les humains
   thế giới và loài người
Related search result for "humain"
Comments and discussion on the word "humain"