Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
poli
Jump to user comments
tính từ
 • nhẵn bóng
  • Marbre poli
   đá hoa nhẵn bóng
 • có lễ độ, có lễ phép
  • Enfant poli
   trẻ em có lễ phép
 • (từ cũ, nghĩa cũ) văn minh
  • Peuple poli
   dân tộc văn minh
danh từ giống đực
 • nước láng bóng
  • Marbre d'un beau poli
   đá hoa có nước láng bóng đẹp
danh từ giống đực
 • (động vật học) cá tráp sọc
Related search result for "poli"
Comments and discussion on the word "poli"