Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
diminuer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giảm, bớt, giảm bớt
  • Diminuer les impôts
   giảm thuế
  • Diminuer les souffrances
   giảm bớt nỗi đau khổ
 • giảm mũi (áo đan)
 • làm giảm giá trị, hạ thấp
  • Ne pas diminuer autrui
   không làm giảm giá trị người khác
  • diminuer un employé
   hạ tiền công người làm
nội động từ
 • giảm, bớt, giảm bớt
  • La fièvre a diminué
   sốt đã bớt
  • Son crédit commence à diminuer
   uy tín của ông ta bắt đầu giảm bớt
 • gầy đi
  • Malade qui diminue à vue d'oeil
   người bệnh gầy đi trông thấy
 • rẻ đi
  • Les fruits ont diminué cette semaine au marché
   tuần này ở chợ hoa quả đã rẻ đi
Related search result for "diminuer"
Comments and discussion on the word "diminuer"