Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
entier
Jump to user comments
tính từ
 • đầy đủ, cả, toàn cả
  • La classe entière
   cả lớp
  • Un jour entier
   cả một ngày
 • hoàn toàn
  • Jouir d'une entière liberté
   hưởng tự do hoàn toàn
 • nguyên; y nguyên
  • Feuille entière
   (thực vật học) lá nguyên
  • Nombre entier
   (toán học) số nguyên
  • La question reste entière
   vấn đề vẫn y nguyên
 • kiên quyết
  • Être entier dans ses opinions
   kiên quyết trong ý kiến của mình
 • chưa thiến
  • Cheval entier
   ngựa chưa thiến, ngựa giống
  • tout entier
   cả, toàn bộ
  • Un pain, tout entier
   cả cái bánh mì
  • famille tout entière
   toàn bộ gia đình
danh từ giống đực
 • toàn thể, toàn bộ, nguyên cả bộ
  • Conserver dans son entier
   giữ nguyên cả bộ
  • en entier
   toàn bộ
Related search result for "entier"
Comments and discussion on the word "entier"