Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
sortie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự đi ra ngoài
  • Faire sa première sortie après une maladie
   đi ra ngoài lần đầu tiên sau trận ốm
 • cửa ra, cửa
  • Maison qui a une sortie sur le jardin
   nhà có cửa ra vườn
 • lúc ra, lúc tan
  • La sortie des classes
   lúc tan học
 • sự phát khùng, lời cáu kỉnh
  • Ne pas supporter des sorties insolentes
   không chịu được những lời cáu kỉnh láo xược
 • sự xuất khẩu, sự xuất cảng
  • Droits de sortie
   thuế xuất khẩu
 • sự bán ra, sự xuất hàng ra
 • số tiền chi ra
  • Il y a plus de sorties que de rentrées
   số tiền chi nhiều hơn số tiền thu
 • sự thoát ra
  • Sortie des gaz
   sự thoát khí
 • (quân sự) sự phá vòng vây
 • lần xuất kích
  • L'aviation a effectué cinq sorties
   máy bay đã thực hiện năm lần xuất kích
 • (sân khấu) sự rời sân khấu
  • La sortie d'une artiste
   sự rời sân khấu của một nữ nghệ sĩ
 • lối thoát (cũng porte de sortie)
  • Se ménager une sortie
   dành một lối thoát
  • à la sortie de
   khi ra
  • à la sortie du théâtre
   khi ở rạp hát ra
  • avoir sa sortie
   (sân khấu) được vỗ tay khi rời sân khấu
  • faire une sortie à un artiste
   (sân khấu) vỗ tay khi một nghệ sĩ rời sân khấu
  • porte de sortie
   lối thoát
  • Se ménager une porte de sortie
   dành một lối thoát
Related words
Related search result for "sortie"
Comments and discussion on the word "sortie"