Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
facile
Jump to user comments
tính từ
 • dễ, dễ dàng
  • Devoir facile
   bài làm dễ
 • dễ dãi
  • Caractère facile
   tính dễ dãi
  • Une femme facile
   người đàn bà dễ gạ
 • nhẹ nhàng, tự nhiên
  • Démarche facile
   dáng đi nhẹ nhàng
 • (nghĩa xấu) tầm thường
  • C'est une raillerie un peu facile
   đó là một lời chế nhạo hơi tầm thường
Related search result for "facile"
Comments and discussion on the word "facile"