Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
above
/ə'bʌv/
Jump to user comments
phó từ
 • trên đầu, trên đỉnh đầu
  • clouds are drifting above
   mây đang bay trên đỉnh đầu
 • ở trên
  • as was started above
   như đã nói rõ ở trên
  • as was remarked above
   như đã nhận xét ở trên
 • trên thiên đường
 • lên trên; ngược dòng (sông); lên gác
  • a staircase leading above
   cầu thang lên gác
  • you will find a bridge above
   đi ngược dòng sông anh sẽ thấy một cái cầu
 • trên, hơn
  • they were all men of fifty and above
   họ tất cả đều năm mươi và trên năm mươi tuổi
  • over and above
   hơn nữa, vả lại, ngoài ra
giới từ
 • ở trên
  • the plane was above the clouds
   máy bay ở trên mây
 • quá, vượt, cao hơn
  • this work is above my capacity
   công việc này quá khả năng tôi
  • he is above all the other boys in his class
   nó vượt tất cả những đứa trẻ khác trong lớp
 • trên, hơn
  • to value independence and freedom above all
   quý độc lập và tự do hơn tất cả
  • above all
   trước hết là, trước nhất là, trước tiên là
IDIOMS
 • above oneself
  • lên mặt
  • phởn, bốc
   • to keep one's head above water
    giữ cho mình được an toàn; giữ khỏi mang công mắc nợ
tính từ
 • ở trên, kể trên, nói trên
  • the above facts
   những sự việc kể trên
  • the above statements
   những lời phát biểu ở trên
danh từ
 • the above cái ở trên; điều kể trên; điều nói trên
Related search result for "above"
Comments and discussion on the word "above"