Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
accent
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • giọng
  • Accent oratoire
   giọng hùng biện
  • Accent de Huê
   giọng Huế
 • dấu
  • Accent circonflexe
   dấu mũ
  • Accent aigu
   dấu sắc
  • Accent grave
   dấu huyền
 • (ngôn ngữ học) trọng âm
 • (họa) nét nhấn
  • mettre l'accent sur
   nhấn mạnh
  • Il a mis l'accent sur les problèmes sociaux
   ông ta đã nhấn mạnh đến các vấn đề xã hội
  • accentuable tính từ (ngôn ngữ)
   có thể có trọng âm.
Related search result for "accent"
Comments and discussion on the word "accent"