Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
accent
/'æksənt/
Jump to user comments
danh từ
 • trọng âm
 • dấu trọng âm
  • acute accent
   dấu sắc
  • circumflex accent
   dấu mũ
  • grave accent
   dấu huyền
 • giọng
  • to speak English with a French accent
   nói tiếng Anh với giọng Pháp
  • to speak ina plaintive accent
   nói giọng than van
 • (số nhiều) lời nói, lời lẽ
  • he found every moving accent to persuade his audience
   anh tìm những lời lẽ thật cảm động để thuyết phục thính giả
 • (âm nhạc) nhấn; dấu nhấn
 • (nghĩa bóng) sự phân biệt rõ rệt
ngoại động từ
 • đọc có trọng âm, nói có trọng âm, đọc nhấn mạnh
 • đánh dấu trọng âm
 • nhấn mạnh, nêu bật
Related search result for "accent"
Comments and discussion on the word "accent"