Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
affection
/ə'fekʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự làm ảnh hưởng đến, sự làm tác động đến
 • tình cảm, cảm xúc
  • hope is one of the most pewerful affections of man
   hy vọng là một trong những tình cảm mạnh mẽ nhất của con người
 • ((thường) + towards, for) lòng yêu thương, sự yêu mến, tình cảm, thiện ý
  • to have an affection for children
   yêu trẻ
  • to win someone's affection
   được ai thương yêu
 • bệnh tật, bệnh hoạn
 • affection towards khuynh hướng, thiện ý về
 • tính chất, thuộc tính
  • figure and weight are affections of bodies
   hình dạng và trọng lượng là thuộc tính của vật thể
 • trạng thái cơ thể (do bị một cái gì tác động vào...)
 • lối sống
Related search result for "affection"
Comments and discussion on the word "affection"