Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
appreciate
/ə'pri:ʃieit/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đánh giá
 • đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc
  • to appreciate the value of...
   đánh giá đúng giá trị của...
  • to appreciate the difficulties of the situation
   thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
  • to appreciate the necessity
   thấy rõ được sự cần thiết
 • biết thưởng thức, biết đánh giá
 • cảm kích
  • I greatly appreciate your kindness
   tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
 • nâng giá, tăng giá trị (của cái gì)
nội động từ
 • lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị
Related search result for "appreciate"
Comments and discussion on the word "appreciate"