Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
prize
/prize/
Jump to user comments
danh từ
 • giải thưởng, phầm thưởng
  • the International Lenin Peace Prize
   giải thưởng quốc tế hoà bình Lê-nin
  • to carry off the prize
   giật giải, đoạt giải
 • (nghĩa bóng) điều mong ước, ước vọng
  • the prizes of life
   những ước vọng của cuộc đời
 • giải xổ số; số trúng
 • (định ngữ) được giải, chiếm giải
  • prize ox
   con bò được giải
 • (định ngữ), (mỉa mai) đại hạng, cực
  • a prize idiot
   thằng ngốc đại hạng
ngoại động từ
 • đánh giá cao, quý
  • to liberty more than life
   quý tự do hơn sinh mệnh
danh từ
 • chiến lợi phẩm (tàu bè, tài sản...)
  • to make prize of...
   tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm
  • to become prize
   bị bắt, bị tịch thu làm chiến lợi phẩm
 • (nghĩa bóng) của trời ơi, của bắt được
ngoại động từ ((cũng) pry)
 • tịch thu (tàu bè, tài sản... ở biển) làm chiến lợi phẩm
danh từ ((cũng) prise)
 • sự nạy, sự bẩy (bằng đòn bẩy)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đòn bẩy
ngoại động từ ((cũng) prise)
 • nạy, bẩy lên
  • to prize open a box
   nạy tung cái hộp ra
  • to prize up the cover
   bẩy cái nắp lên
Related search result for "prize"
Comments and discussion on the word "prize"