Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
value
/'vælju:/
Jump to user comments
danh từ
 • giá trị
  • of a great value
   có giá trị lớn, quý
  • of no value
   không có giá trị
  • to be of value
   có giá trị
  • to set a value on
   đánh giá
  • to set a low value on something
   coi rẻ vật gì
  • to set too much value on
   đánh giá quá cao về
 • (thương nghiệp); (tài chính) giá cả, giá
  • to lose value
   mất giá, giảm giá
  • fall in value
   sự sụt giá
  • commercial value
   giá thị trường
  • market value
   thời giá, giá thị trường
  • exchange value
   giá trị trao đổi
  • to get good value for one's money
   mua được cái xứng với đồng tiền mình bỏ ra
 • (vật lý) năng suất
  • calorific value
   năng suất toả nhiệt
 • (văn học) nghĩa, ý nghĩa
  • the poetic value of a word
   ý nghĩa về mặt thơ của một từ
 • (sinh vật học) bậc phân loại
 • (số nhiều) tiêu chuẩn
  • moral values
   tiêu chuẩn đạo đức
ngoại động từ
 • (thương nghiệp) định giá
  • to value goods
   định giá hàng hoá
 • đánh giá
 • trọng, chuộng, quý, coi trọng
  • to value one's reputation
   coi trọng danh giá của mình
 • hãnh diện, vênh vang
  • to value oneself on one's knowledge
   hãnh diện về kiến thức của mình
Related search result for "value"
Comments and discussion on the word "value"