Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
approach
/ə'proutʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đến gần, sự lại gần
  • easy of approach
   dễ đến (địa điểm); dễ gần (người)
  • difficult of approach
   khó đến (địa điểm); khó gần (người)
 • sự gần như, sự gần giống như
  • some approach to truth
   một cái gì gần như là chân lý
 • đường đi đến, lối vào
  • the approach to a city
   lối vào thành phố
 • (số nhiều) (quân sự) đường để lọt vào trận tuyến địch; đường hào để đến gần vị trí địch
 • sự thăm dò ý kiến; sự tiếp xúc để đặt vấn đề
 • cách bắt đầu giải quyết, phương pháp bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
 • (toán học) sự gần đúng; phép tính gần đúng
  • approach velocity
   vận tốc gần đúng
 • sự gạ gẫm (đàn bà)
động từ
 • đến gần, lại gần, tới gần
  • winter is approaching
   mùa đông đang đến
 • gần như
  • his eccentricity approaches to madness
   tính lập dị của anh ta gần như là điên
 • thăm dò ý kiến; tiếp xúc để đặt vấn đề
  • to approach someone on some matter
   thăm dò ý kiến ai về vấn đề gì
 • bắt đầu giải quyết (một vấn đề)
 • gạ gẫm (đàn bà)
Related search result for "approach"
Comments and discussion on the word "approach"