Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
near
/niə/
Jump to user comments
tính từ
 • gần, cận
  • the school is quite near
   trường học rất gần
  • the Near East
   Cận đông
  • a near relution
   một người có họ gần
  • in the near future
   trong tương lai gần đây
 • thân
  • a near friend
   bạn thân
 • giống, sát
  • near resemblance
   sự giống lắm
  • a near translation
   bản dịch sát nghĩa
 • tỉ mỉ
  • near work
   công việc tỉ mỉ
 • chi ly, chắt bóp, keo kiệt
  • to be very near with one's money
   rất chi ly đối với đồng tiền
 • bên trái
  • the near side of the road
   bên trái đường
  • the near wheel of a car
   bánh xe bên trái
  • the near foreleg of a horse
   chân trái đằng trước của con ngựa
phó từ
 • gần, ở gần; sắp tới, không xa
  • when success comes near more hardships are for and near
   xa gần khắp mọi nơi
  • near at hand
   gần ngay bên; gần tới nơi
  • near by
   ở gần, ở bên
 • chi ly, chắt bóp, keo kiệt
  • to live very near
   sống chắt bóp
giới từ
 • gần, ở gần
  • to stanf near the fire
   đứng gần lò sưởi
  • the performance was drawing near its close
   buổi biểu diễn gần hết
  • day is near breaking
   trời gần sáng
 • gần giống, theo kịp
  • who comes near him in self-denial?
   ai theo kịp được anh ấy về tinh thần hy sinh?
động từ
 • tới gần, đến gần, xích lại gần, nhích lại; sắp tới
  • the ship was nearing the land
   tàu sắp tới đất liền
  • to be nearing one's end
   sắp chết
Related search result for "near"
Comments and discussion on the word "near"