Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
aune
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • (khoa (đo lường), từ cũ nghĩa cũ) ôn (đơn vị chiều dài cũ bằng 1, 18 m - 1, 20 m)
  • mesurer les autres à son aune
   suy bụng ta ra bụng người
  • savoir ce qu'en vaut l'aune
   biết rõ sự việc; đánh giá đúng sự việc
  • Aulne
Related search result for "aune"
Comments and discussion on the word "aune"