Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fair
/feə/
Jump to user comments
danh từ
 • hội chợ, chợ phiên
IDIOMS
 • to come a day before (after) the fair
  • (xem) day
 • vanity fair
  • hội chợ phù hoa
tính từ
 • phải, đúng, hợp lý, không thiên vị, công bằng, ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
  • a fair judge
   quan toà công bằng
  • by fair means
   bằng phương tiện chính đáng; ngay thẳng, không gian lận
  • fair play
   lối chơi ngay thẳng (trong cuộc đấu); (nghĩa bóng) cách xử sự công bằng, cách xử sự ngay thẳng
 • khá, khá tốt, đầy hứa hẹn; thuận lợi, thông đồng bén giọt
  • fair weather
   thời tiết tốt
 • đẹp
  • the fair sex
   phái đẹp, giới phụ nữ
 • nhiều, thừa thãi, khá lớn
  • a fair heritage
   một di sản khá lớn
 • có vẻ đúng, có vẻ xuôi tai; khéo
  • a fair argument
   lý lẽ nghe có vẻ đúng
  • fair words
   những lời nói khéo
 • vàng hoe (tóc); trắng (da)
  • fair hair
   tóc vàng hoe
 • trong sạch
  • fair water
   nước trong
  • fair fame
   thanh danh
IDIOMS
 • to bid fair
  • (xem) bid
 • a fair field and no favour
  • cuộc giao tranh không bên nào ở thế lợi hơn bên nào; cuộc giao tranh với lực lượng cân bằng không ai chấp ai
 • fair to middling
  • (thông tục) kha khá, tàm tạm (sức khoẻ...)
phó từ
 • ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
  • to play fair
   chơi ngay thẳng, chơi không gian lận
  • to fight fair
   đánh đúng quy tắc, đánh đúng luật (quyền Anh...)
 • đúng, trúng, tốt
  • to fall fair
   rơi trúng, rơi gọn, rơi tõm (vào...)
  • to strike fair in the face
   đánh trúng vào mặt
 • lịch sự, lễ phép
  • to speak someone fair
   nói năng lịch sự với ai
 • vào bản sạch
  • to write out fair
   chép vào bản sạch
nội động từ
 • trở nên đẹp (thời tiết)
ngoại động từ
 • viết vào bản sạch, viết lại cho sạch
 • ghép vào bằng mặt, ghép cho phẳng, ghép cho đều (những phiến gỗ đóng tàu...)
Comments and discussion on the word "fair"