Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
bất biến
Jump to user comments
adj  
 • Immutable
  • không có hiện tượng thiên nhiên cũng như xã hội nào là bất biến
   there is no immutable natural or social phenomenon
  • thuyết bất biến
   fixism
Related search result for "bất biến"
Comments and discussion on the word "bất biến"