Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
baguette
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • que, đũa
 • (kiến trúc) nghệ thuật đường đắp nhỏ, đường nẹp
 • đường lườn (sọc dọc khác màu ở hai bên bít tất)
 • bánh mì que (nhỏ mà dài)
  • baguette de fée; baguette magique
   đũa thần
  • baguette de fusil
   que thông nòng súng
  • baguette de tambour
   dùi trống
  • d'un coup de baguette
   như có phép thần
  • mener quelqu'un à la baguette
   điều khiển ai nghiêm khắc
Related search result for "baguette"
Comments and discussion on the word "baguette"