Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
balayer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • quét
  • Balayer la maison
   quét nhà
 • quét sạch, cuốn đi
  • Balayer les soucis
   quét sạch ưu sầu
  • Le vent balaie les nuages
   gió cuốn mây đi
 • (thân mật) thải, đuổi
  • Balayer le personnel
   thải nhân viên
Related search result for "balayer"
Comments and discussion on the word "balayer"