Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
been
/bi:/
Jump to user comments
(bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)
 • thì, là
  • the earth is round
   quả đất (thì) tròn
  • he is a teacher
   anh ta là giáo viên
 • có, tồn tại, ở, sống
  • there is a concert today
   hôm nay có một buổi hoà nhạc
  • are you often in town?
   anh thường có ở tỉnh không
  • to be or not to be, that is the question
   sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 • trở nên, trở thành
  • they'll be linguists in some years time
   vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 • xảy ra, diễn ra
  • when is the wedding to be
   bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 • giá
  • this book is five pence
   cuốn sách này giá năm xu
 • be to phải, định, sẽ
  • what time am I to come?
   mấy giờ tôi phải đến
  • he is to leave for Hanoi tomorrow
   ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 • (+ động tính từ hiện tại) đang
  • they are doing their work
   họ đang làm việc của họ
 • (+ động tính từ quá khứ) bị, được
  • the boy is scolded by his mother
   đứa bé bị mẹ mắng
  • the house is being built
   ngôi nhà đang được xây
IDIOMS
 • to have been
  • đã đi, đã đến
   • I've been to Peking once
    tôi đã đi Bắc kinh một lần
   • has anyone been during my absence?
    trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
   • he's been and took my books
    (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình
 • to be against
  • chống lại
 • to be for
  • tán thành, đứng về phía
Related search result for "been"
Comments and discussion on the word "been"