Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
bean
/bi:n/
Jump to user comments
danh từ
 • đậu
 • hột (cà phê)
 • (từ lóng) cái đầu
 • (từ lóng) tiền đồng
  • not to have a bean
   không một xu dính túi
  • not worth a bean
   không đáng một trinh
IDIOMS
 • to be full of beans
  • hăng hái, sôi nổi, phấn chấn
 • every bean has its black
  • (tục ngữ) nhân vô thập toàn, người ta ai mà chẳng có khuyết điểm
 • to get beans
  • (thông tục) bị trừng phạt, bị mắng mỏ, bị đánh đập
 • to give somebody beans
  • (từ lóng) trừng phạt ai, mắng mỏ ai
 • like beans
  • hết sức nhanh, mở hết tốc độ
 • a hill of beans
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn những vật mọn; toàn những chuyện lặt vặt không đáng kể
 • to know beans; to know how many beans make five
  • láu, biết xoay xở
 • old bean
  • (từ lóng) bạn thân, bạn tri kỷ
 • to spill the beans
  • (xem) spill
Related words
Related search result for "bean"
Comments and discussion on the word "bean"