Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bin
/bin/
Jump to user comments
danh từ
  • thùng
  • túi vải bạt (để hái hoa bia)
  • thùng đựng rượu, rượu thùng
Related search result for "bin"
Comments and discussion on the word "bin"