Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
between
/bi'twi:n/
Jump to user comments
giới từ
 • giữa, ở giữa
  • between Hanoi and Pekin
   giữa Hà nội và Bắc kinh
  • a treaty was concluded between the two nations
   một hiệp ước được ký kết giữa hai nước
  • between you and me; between ourselves
   nói riêng giữa chúng ta với nhau
 • trong khoảng
  • between five and six kilometres
   trong khoảng năm, sáu kilômét
  • between this and the this month
   trong khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng
 • nửa... nửa; vừa... vừa
  • what a strange piece of furniturel it's something between an armchair and a sofa
   đồ đạc gì mà trông lạ thế này! nửa ra là ghế bành, nửa ra là trường kỷ
IDIOMS
 • between the devil and the deep sea
  • lâm vào hoàn cảnh bế tắc không có lối thoát; tiến lên mắc núi, lùi lại mắc sông
 • between the cup and the lip a morsel may slip
  • (xem) cup
   • between Scylla and Charybdis
    tiến lên mắc núi, lùi lại mắc sông
 • between wind and water
  • ở đầu sóng ngọn gió
phó từ
 • ở giữa
  • to stand between
   đứng giữa; xen vào, can thiệp vào (để điều đình, hoà giải...)
IDIOMS
 • far between
  • ở cách xa nhau, thưa thớt
   • visits are far between
    những cuộc đến thăm rất thưa thớt
Related words
Related search result for "between"
Comments and discussion on the word "between"