Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
brosse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • bàn chải
  • Brosse à dents
   bàn chải răng
 • (động vật học) (hàng lông) bàn chải (ở chân ong)
 • (hội họa) bút lông cứng
 • (số nhiều)) bụi cây rìa rừng
  • cheveux en brosse
   tóc húi cua
  • travail fait à la brosse
   việc làm vội cho xong, việc làm qua quít
Related search result for "brosse"
Comments and discussion on the word "brosse"