Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
byword
/'baiwə:d/
Jump to user comments
danh từ
 • tục ngữ, ngạn ngữ
 • gương (xấu); điển hình (xấu)
  • a byword for inquirity
   điển hình của sự bất hoà
 • trò cười
  • to become the byword of the village
   trở thành trò cười cho cả làng
Related words
Related search result for "byword"
Comments and discussion on the word "byword"