Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brood
/bru:d/
Jump to user comments
danh từ
 • lứa, ổ (gà con, chim con...)
  • a brood of chicken
   một lứa ga con
 • đoàn, bầy, lũ (người, súc vật)
 • con cái, lũ con
nội động từ
 • ấp (gà)
 • suy nghĩ ủ ê, nghiền ngẫm
  • to brood over one's misfortunes
   nghiên ngẫm về sự bất hạnh của mình
 • bao trùm, bao phủ (mây đen, màn đêm, bóng tối, sự yên lặng...)
Related search result for "brood"
Comments and discussion on the word "brood"